Friday, November 2, 2012

TIẾC THƯƠNG (Nhân ngày giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, vị Tổng
Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa)

Một ánh sao băng, tắt giữa trời
Giang sơn từ đấy tối thêm thôi
Thương người nghĩa khí tàn cơn mộng
Tiếc bậc tài hoa úa mảnh đời
Khinh bọn túi cơm, loài rắn rết
Giận phường giá áo, lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không tham vọng
Đất nước giờ đây hẳn kịp người


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment