Thursday, August 17, 2017

ĐẠO LÀM NGƯỜI

 ĐẠO LÀM NGƯỜI

Trọng – Khinh, hai chữ trên đời
Trọng người, ta sẽ được người trọng ta
Ðời là một tấm gương hoa
Mình cười với bóng, bóng  là cười ngay
Còn mình trợn mắt, cau mày
Gương kia phản ảnh hình này, thế thôi !
Trăm năm sống ở trên đời
Hãy xin giữ ĐẠO LÀM NGƯỜI hỡi ai...


Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment