Friday, August 11, 2017

CHỐNG CỘNG …CHỐNG CỘNG … 


Chống cộng thời nay ngộ thí bà
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la
Cộng rao VĂN NGHỆ, đi coi hát
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà
Gặp bọn NẰM VÙNG không dám đập
Thấy trò NGHỊ QUYẾT lại thông qua
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch ! 

Chống cộng ???…ai là cộng rứa ta ??? 

 *Ngô Minh Hằng


Chú thích:
Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ: văn hoá, nghệ thuật, nhân đạo, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm .....

Bùi Dương Liêm phỏng vấn Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment