Friday, March 16, 2018

ÐỢI ÐẾN BAO GIỜ

ÐỢI ÐẾN BAO GIỜ
 
 
Ai thì cũng đến phiên thôi
Tay xuôi mắt nhắm xong rồi là xong
Cậy chi bạc nén vàng ròng
Khi đi ai đã một đồng đem theo
Cũng đừng trách khó than nghèo
Lúc về, nào vướng bọt bèo thế gian !
Hồn kia rời khỏi xác phàm
Còn chi tài giỏi giàu sang thấp hèn
Chỉ còn thế tục bon chen
Ma chay khóc lóc chê khen thói đời
Chết là xong một kiếp người
Như nhau, cát bụi là nơi trở về
Khác nhau là giữa bến mê
Trầm luân có vượt nhiêu khê của đời
Thanh cao giữ đạo làm người
Thẳng ngay, đôn hậu, tránh lời gian ngoa
Hay là khẩu Phật tâm xà
Sân si ôm nghiệp ta bà vào thân
Ðảo điên lạc hãm tinh thần
Vướng vòng hệ lụy thế nhân cõi đời
Nếu mình cao quí, tuyệt vời
Thì nên thương cảm cho người không may
Là người, ai vẹn tốt ngay
Hay gì ngậm máu phun đầy người ta
Nhân lành, quả tốt sinh ra
Cành mà sâu đục trái là chẳng ngon
"Trăm năm bia đá thì mòn
Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ "

Không tu, đợi đến bao giờ ???
 
 

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment