Thursday, March 8, 2018

TẠP GHI

 


TẠP GHI
 
Để đánh dấu tuổi bảy mươi hai, tặng những người bạn
cùng chung lý tưởng QG, đã từng cùng tác giả chia lửa
của VC và tay sai.
 

Bảy hai năm góp mặt trên đời 
Trải mọi thăng trầm với nước nôi
Đã khóc nhiều phen cay khoé mắt
Còn vui lắm đoạn ngọt tình người
Cảm ơn nhân loại bao cho đủ
Tạ nghĩa gia đình mấy vẫn vơi
Bằng hữu nhớ ngày rèn nghĩa khí
Cùng nhau chia lửa, chọc nhau cười...
 
 
Ngô Minh Hằng

 

No comments:

Post a Comment