Saturday, March 28, 2020

ĂN CÂY TÁO - RÀO CÂY XOAN
ĂN CÂY TÁO - RÀO CÂY XOAN
 
 
"CỨU VẬT, VẬT TRẢ ƠN
CỨU NHƠN, NHƠN TRẢ OÁN."
 
 
Người từ lò cộng sản
Là như thế đó sao?
Táo ăn chưa nuốt trôi vào
Vội vàng trở mặt đi rào cây xoan
Tưởng trung với đảng là sang
Bây giờ mới biết là tàn thân danh
Vệ tinh vài kẻ chạy quanh
Xúm vào tung hứng lanh chanh mắc cười
Mới hơn năm rưỡi trước thôi
Cầu xin người giúp, giúp rồi, vỗ ơn
Nhận nhân, trả lại oán hờn
Thì con người ấy có hơn con gì ?
 
Mong rằng bà First Lady
Không buồn vì kẻ bất nghì, vong ân
Người ta sống ở cõi trần
Sao không giữ chút nhân luân làm người ?
 
 
Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment