Sunday, April 28, 2019

BA MƯƠI THÁNG TƯ TƯỞNG NIỆM NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG CỦA TỔ QUỐC VIỆT NAMBA MƯƠI THÁNG TƯ 
TƯỞNG NIỆM 
NHỮNG CHIẾN SĨ ANH HÙNG
CỦA 
TỔ QUỐC VIỆT NAM

THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM
TRUNG TÁ NGUYỄN VĂN LONG

Vận nước, Tháng Tư, dưới tượng đài
Người đi theo nước, bỏ trần ai
Một đời công chính và liêm khiết
Để lại nghìn sau nỗi cảm hoài

      *


 


THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM
ĐẠI TÁ HỒ NGỌC CẨN

Quyết chiến, cùng dân giữ tỉnh nhà
Trả thù, giặc cộng bắt ông ra
Cần Thơ bịt mắt đem hành quyết
"Cứ giết nhưng đừng bịt mắt ta
"Để ta nhìn nước, dân lần cuối"
Anh hùng muôn thuở sử hùng ca!


* THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM
CHUẨN TƯỚNG LÊ VĂN HƯNG

Anh hùng An Lộc đã danh vang
Chấp nhận làm sao được lệnh hàng
Vì nước, tướng hùng, lòng tiết khí
Chọn đường oanh liệt, chết vinh quang


  *

THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM     
 CHUẨN TƯỚNG TRẦN VĂN HAI

Tư Lệnh Sư Đoàn 7 Bộ Binh
Yêu dân, yêu lính trước yêu mình
Quê hương bức tử vào tay giặc
Thà chết, muôn đời cái chết vinh !

 *
 THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM 
CHUẨN TƯỚNG LÊ NGUYÊN VỸ

Bình Long anh dũng góp tài năng
Làm tướng như Ông, mấy kẻ bằng
Quốc sĩ đầu hàng sao được giặc
Sân cờ Tư Lệnh, ánh sao băng!

 *THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM
THIẾU TƯỚNG NGUYỄN KHOA NAM

Đức độ tài năng đã rõ ràng
Báo đền nợ nước, NGUYỄN KHOA NAM
Núi sông ai hiến tay giặc
Thà chết vinh danh, chẳng nhục hàng!

 *
 
    


THÁNG TƯ, TƯỞNG NIỆM
THIẾU TƯỚNG PHẠM VĂN PHÚ

Võ bị - Hà Đông - gốc nhảy dù
Tây Nguyên, Tư Lệnh trấn Quân khu
Tháng Tư mệnh nước suy tàn đó
Dâng hiến non sông tiếng giã từ !


                *
Ngô Minh Hằng
1998


No comments:

Post a Comment