Thursday, March 24, 2011

XIN CỨU QUÊ HƯƠNG

(Nhân tin Trung cộng thảm sát chín ngư phủ
Việt Nam. Thân mến gởi đồng bào, tha thiết về
tuổi trẻ Việt Nam, quốc nội và quốc ngoại)

 


Trách Tàu tàn bạo giết người
Hay là trách kẻ làm tôi đớn hèn ?
Chư hầu, luồn cúi đã quen
Nhục cho quốc thể, ố hoen quốc quyền !
<!-- Read more -->Tham tàn, bán đất Tổ Tiên
Hờn kia, hận ấy, ba miền thương đau !
Trách mình trước, trách người sau
Ai buôn dân nước, ai cầu lợi danh ?
Ai gây thù hận, chiến tranh ?
Ai làm đời sống dân lành tang thương ?
Ai lừa mị, ai bất lương
Ai làm đạo lý luân thường nát tan ?
Giết dân, ai giết dã man
Tù dân, ai dựng tội gian, nhốt tù ?!

Miệng ai xóa bỏ hận thù
Giáo khoa, ai dạy thiên thu căm hờn ?
Thấy người vị chữ giang sơn
Gióng chuông chính nghĩa, mở đường nhân sinh
Ai không cảm ý phục tình
Còn xô người chốn điêu linh, tội tù !?
Tôn giáo, ai hại chân tu
Ai làm xã hội nát nhừ thuần phong ?
Mạng dân, ai nhẹ như bông
Bạc tiền, ngôi vị ai lòng hiểm sâu ?!
 Không dâng đất, biển cho Tàu
Máu dân đâu có đỏ ngầu biển xanh !?
Trách bày ngoại tặc đã đành
Nhưng mà rước giặc vào thành, là ai ???
Quê hương đau khổ đã dài
Xin người lòng đức, trí tài cứu quê !!!
 
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment