Friday, August 26, 2016

ĐẠO VÀ HÀNH ĐẠO

ĐẠO VÀ HÀNH ĐẠO
Đạo - CHÁNH ĐẠO - làm đời thêm tươi đẹp
Thánh hóa con người,  gột rửa bùn nhơ
Người hành đạo bao dung, không hơn kém
Không tự tôn mình là nhất bao giờ !
                                *
Đạo - CHÁNH ĐẠO - dẫn đường Chân -Thiện - Mỹ
Đạo dạy đời Bi - Trí - Dũng - hy sinh
Người hành đạo phải dẹp lòng vị kỷ
Yêu tha nhân như thể đã yêu mình
                              *
Đạo - CHÁNH ĐẠO - thì trước sau như một
Đạo mang vào đời hiếu nghĩa, nhân luân
Người hành đạo không đóng tuồng, đội lốt
Lường gạt niềm tin, buôn thánh bán thần
                             *
Đạo - CHÁNH ĐẠO - dạy quật cường, vô úy
Dạy yêu thương gìn dựng nước non nhà
Người hành đạo phải Phật tâm Phật ý
Không mưu đồ làm tàn hại quốc gia !
                            *                          
Đạo - CHÁNH ĐẠO - ngộ luân hồi, sinh tử
Nên chẳng gian tham, hiểm độc, vô tình
Người hành đạo không cuồng ngôn vọng ngữ
Ngậm máu phun người, lật lọng, bất minh
                               *                     
Đạo - CHÁNH ĐẠO - thực hành Bi - Trí - Dũng
Dựng hòa bình, mưu quốc thái, dân an
Người hành đạo không gian manh, phản phúc
Hại kẻ hiền lương, dung dưỡng bạo tàn
                                *                   
Đạo - CHÁNH ĐẠO - luôn luyện tâm rèn trí
Dùng trí - nhẫn - nhân - vô úy - đúng đường
Người hành đạo không đi cùng ma qủy
Hại giống nòi và phá nát quê hương !


       *
Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment