Thursday, October 19, 2017

Biếm Thi THA HƯƠNG - TRÁCH AI ???

 

Biếm Thi THA HƯƠNG

TRÁCH AI ???
 

 
Bây giờ mới biết hay sao ?
Vũng này, cộng đã chui vào từ khuya
Báo của cộng lia chia vàng, đỏ
Đỏ trộn vàng thế đó, bấy nay
Tiền đâu cộng nối dài tay ?
Tiền đâu lập hội, múa may, nằm vùng ?
Tiền đâu giải văn gừng văn nghệ
Và tiền đâu cộng để sống dài ?
Hỏi rằng tiền ấy do ai ?
Phải do DU LỊCH, KINH TÀI, ĐẦU TƯ ???
Nếu tị nạn khư khư miệng túi
Thì cộng kia chết tủi lâu rồi !!!
Tám mươi (1980) cho đến chín mươi (1990)
Cộng kia dẫy chết, nhìn đời ngất ngư
Ai vực cộng từ từ sống lại ?
Và tiếp tay triệt hại đời dân !?
Là ai ??? Hỏi phải "Nòng Nhân" ?
Mớm cho cộng sống, góp phần, là ai????
Cộng sống lại, dài dài, cộng đẻ
Thêm tay chân, gốc rễ, thêm đầu !!!
Bất lương, thêm lũ tham giàu
Ngoài vàng trong đỏ, hai màu múa may....
 
Giờ bọn nó phơi bày mặt quỉ
Cùng hồ tinh hội nghị ngang nhiên
Trách ai ??? trách đảng bạo quyền
Trách ta, trách bọn mê tiền, hở ta ???
 


Tha Hương
2004

No comments:

Post a Comment