Thursday, November 1, 2018

HÚY NHẬT TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM -NGƯỜI KHAI SINH RA VIỆT NAM CỘNG HOÀ

TIẾC THƯƠNG
(Nhân ngày giỗ của Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm. Vị Tổng
Thống khả kính đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa)
 
 
Một ánh sao băng, tắt giữa trời
Việt Nam từ đấy tối thêm thôi!
Thương hồn chính khí gìn sông núi
Tiếc bậc hiền nhân dựng cõi đời  !
Khinh bọn túi cơm loài rắn rết
Giận phường giá áo lũ đười ươi
Nếu không phản phúc, không mông muội
Ðất nước giờ đây hẳn kịp người !
 
Ngô Minh Hằng
1.1.2000
 
NÉN HƯƠNG LÒNG
 
(Kỷ niệm ngày 1 tháng 11 đau thương của dân tộc Việt Nam và nền Ðệ Nhất Cộng Hòa. Kính dâng Anh Linh cố Tổng Thống  Ngô Ðình Diệm và Bào Đệ của Ngài, Ngô Đình Nhu)
 
 
Mỗi chữ xin là một nén hương
Dâng niềm tôn kính, xót xa thương
Anh hùng chẳng bởi do thời thế
Hào kiệt đâu cần phải bá vương
Vì bọn tiểu nhân gây phản trắc
Nên người quân tử hứng tai ương
Nếu không, tổ quốc và dân tộc
Ðã với năm châu rạng phú cường

Ngô Minh Hằng
25.10.2009
 
 
 
NGUYỆN CẦU
(Kính dâng Anh Linh Tổng Thống NGÔ ÐÌNH DIỆM
nhân ngày giỗ thứ 49 của Người)
 

Mượn màn "Cách Mạng" để lên ngôi
Phản phúc, đang tâm giết hại Người !
Thân nát chẳng nhòa gương dũng kiệt
Hồn lìa vẫn hiện nét tinh khôi
Một dòng máu chảy, đau sông núi
Bốn phía mây giăng, thảm đất trời
Đạo đức - tài năng - lòng ái quốc
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
*
Nghìn thu vằng vặc thế gian soi
Công chính, bao người cảm khúc nôi...
Giông tố thuyền đi, mưa gió cản
Bão bùng bến đậu, tuyết sương rơi
Kinh bang tế thế tay chèo lái
Trị quốc an dân dạ đắp bồi
Nhờ chí quật cường tâm tận hiến!
Chín năm Nam Việt sống đời vui
*
Chín năm Nam Việt sống đời vui
Là bởi công ai gắng sức bồi
Dẹp giặc bốn vùng vun xã tắc
Giúp dân nửa nước dựng cơ ngơi
Mở mang trí tuệ vươn cùng bạn
Rèn luyện tài năng góp với người
Vườn biếc, nụ xanh vừa mới chớm
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
*
Chờ ngày xuân thắm nở hoa tươi
Nhưng khốn bầy sâu phá nát bời
Tổ quốc đâu bằng tiền với thế
Ðồng bào còn kém chức cùng ngôi
Lưỡi dao bất nghĩa, loài buôn xác
Viên đạn phi nhân, lũ giết người !
Từ đấy non sông đầy máu lệ
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
*
Tháng Tư oan nghiệt hận nào nguôi
Mấy chục năm qua sống kiếp Hời
Lòng đã đau thương tình cách biệt
Tim còn hờn tủi cảnh chia phôi
Những mong lớp trẻ gầy nên cuộc
Và ước toàn dân dựng lại đời
Cầu nguyện Anh Linh, Hồn Tổ Quốc
Ðưa thuyền Dân Tộc vượt trùng khơi
 
Ngô Minh Hằng
Ngày 01/11/2012
 
 
TIẾC NHỚ
Kính dâng Anh Linh TT Ngô Đình Diệm nhân Húy Nhật 53 của Người.
 
 
Nửa thế kỷ hơn xót nhớ Người
Kể từ cánh hạc khuất ngàn khơi
Năm ba Xuân tiếc vầng dương tắt
Bốn mốt Đông hờn tiếng kiếm rơi
Dân tộc đảng xô vào diệt chủng
Quê hương cộng hiến để toàn ngôi
Nếu như biết nghĩ về sông núi
Thì Việt Nam nay hiển hách rồi
 
Ngô Minh Hằng
2016 
 
 
VỌNG BÁI BÊN TRỜI
 Kính dâng Anh Linh Tổng Thống Ngô Đình Diệm  Kỷ niệm năm giỗ thứ 55.
 

Một bóng người đi giữa tuyết sương
Màng chi bổng lộc với quan trường
Vì thương tổ quốc, xây nền tàng
Bởi xót đồng bào, lập kỷ cương
Những tưởng trung thành gom một mối
Nào hay phản phúc xé trăm đường
Năm lăm năm ấy bao sầu hận
Vọng bái bên trời vẫn khói hương
 
Ngô Minh Hằng
2018

 

No comments:

Post a Comment