Saturday, April 9, 2011

LỊCH SỬ SANG TRANG


Nhìn Cách Mạng Hoa Lài cao ngọn đuốc
Giành lại tự do, hạnh phúc, công bình
Nhìn bọn độc tài phản dân, hại nước
Bỏ ngai vàng, trốn chạy lửa quang minh<!-- Read more -->

Cộng sản Việt Nam vô cùng lo sợ
Sợ Hoa Lài dân Việt sẽ lừng huơng
Thì tan nát đảng gian hùng, mọi rợ
Bán nước tù dân, qủi quyệt, bạo cường

Nên đảng phải cho công an dựng tội
Ngụy tạo lý do, nguyên cớ, bắt người
Như bao cao su biến thành chống đối
Kịch bản hay ghê, ảo thuật tuyệt vời !...

Gần bảy mươi năm giết dân, bán nước
Dân chết không mồ, nước cống ngoại bang
Phản đối đảng, đảng buộc vào "phản quốc"
Tòa án, dùi cui, tàn độc ... nhịp nhàng ...

Bảy năm trong tù, hai năm ngoài cửa
Vì ... bao cao su, hỏi có lạ lùng !
Thế còn tội giết dân lành, cướp của
Bán sơn hà thì mấy kiếp lao lung

 Này, ta bảo, đảng đến ngày tận tuyệt
Hai bao cao su bằng giá ngai vàng
Ðảng sẽ thấy dân Việt Nam, hào kiệt
Lài ngát hương rồi. Lịch sử sang trang ...


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment