Thursday, September 8, 2011

HỠI MỘT VIỆT NAM

(Xin gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi giới, mọi tuổi - Riêng
tặng người giúp dân oan viết đơn khiếu kiện Nguyễn Khắc Toàn.)

 Kìa ai cắt đất quê hương
Hằng trăm ngàn mẫu, Bắc phương, dâng Tàu
Nhưng rồi tham ác trưng thâu
Của dân từng tấc, nông sâu, ruộng vườn

Làm giàu bằng những bất lương
Bằng bao nước mắt máu xương dân lành
Tiếng kêu nào thấu trời xanh
Đời dân thêm nữa tan tành điêu linh!
 
Tàn hung, thấy cảnh bất bình
Có người đem ánh bình minh rọi đời
Với dân, dẫn cách, chỉ nơi
Với bạo quyền, chuyển những lời dân than
 
Hỡi ơi, lẽ phải người làm
Thế là gán tội , đảng giam tù người !
Giúp dân bé miệng, thấp lời
Đảng vu " Gián Điệp" Hỡi Trời ! Gian ngoa !!!
 
Bốn Nghìn, quốc sử nước nhà
Đây, khi xáo thịt nồi da nhất đời !
Hỡi lương tâm! Hỡi muôn người !
Công bằng, xin xót thương đời biển dâu
 
Nghe chăng dân tộc hờn đau
Thấy chăng đất nước u sầu tang thương
Thì xin tài đức, can trường
Đồng tâm, mở lối, tìm đường cứu quê !
 
Muôn lòng quyết một lơì thề
Sông kia cũng cạn, núi kia cũng mòn
Chuyện xưa, bó đũa dạy con...
Nghìn năm ý ngọc vẫn còn ngân vang!

Toàn dân, hỡi một Việt Nam !
Đứng lên trừ bọn tham tàn. Đứng lên !!!

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment