Thursday, September 8, 2011

ĐÒI LẠI QUÊ HƯƠNG

( Xin thân mến gởi toàn thể đồng bào, Quân Đội Nhân Dân và tuổi trẻ Việt nam trong và ngoài nước )


 Ngày xưa có Mạc Đăng Dung
Giết vua, cướp chốn cửu trùng làm vinh
Nhưng sau lại tự trói mình
Đem thân qùi trước giặc Minh xin hàng


Đinh, điền, châu báu bạc vàng
Mạc đem đến cổng Nam Quan dâng Tàu
Đảng kia nay khác gì đâu
Giang sơn đảng bán để hầu vinh thân

Phản nhà, phản nước, phản dân
Nam Quan, Bản Giốc, chia phân, cống Tàu
Mặc dân bao triệu lòng đau
Mặc hồn sông núi u sầu tái tê

Ngày xưa, con cháu vua Lê
Giang sơn lấy lại, đem về từng phân
Nay người bán đất tiền nhân
Nhưng ta thì phải từng phần, giữ nguyên

Việt Nam! xin hãy đứng lên
Nam Quan, xương máu Tổ Tiên, phải đòi !
Hãy mau để tiếng thơm đời
Và đưa dân nước đến nơi phú cường !

Nam Quan, Bản Giốc, quê hương
Của ta, ta phải yêu thương, giữ gìn!
Ta không được phép đứng nhìn
Như người ngoại cuộc, hỡi tim Lạc Hồng!!!

Ai nghe núi gọi tình sông
Thì xin chung sức, chung lòng nhé ai
Nước non đau khổ đã dài
Chờ người đem trí, đem tài dựng xây

Anh hùng, xin hãy ra tay!
Muôn dân chờ đợi một ngày bình minh
Hỡi quân đội, hỡi học sinh
Đứng lên đòi lại cho mình: Quê Hương!


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment