Wednesday, November 25, 2015

TRỜI ĐẤT CÔNG MINH

Khuyết danh

It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense.
Robert G. Ingersoll TRỜI ĐẤT CÔNG MINHPhút giây mình đối diện mình
Mới hay Trời Đất công minh vô cùng
Dù cho đến mấy gian hùng
Cũng không thoát khỏi một khung lưới Trời
Lấy tâm mà xử với người
Tạo chi nghiệp dữ cho đời chìm sâu!
Cuồng ngôn vọng ngữ tốt đâu
Thánh thần ghi chép mọi câu gian tà
Đừng theo lối qủi đường Ma
Giấy nào gói lửa được mà dối gian
Tâm xà khẩu Phật, vu oan
Có làm mình đẹp, có làm mình hay ?
Khi mà quả báo đến ngày
Hối chăng thì tội đã dày đã cao
Hãy tu một chút đi nào
Kẻo đây con cháu nghẹn ngào trả vay
Mặt trời là hướng Đông - Tây
Làm chi ngược ngạo mà rày Bắc - Nam !?
Sân si ác độc đường phàm
Cõi Tiên hay nẻo Thiên Đàng dễ sao ?
Hãy tu một chút đi nào
Phun người ngậm máu chỉ hao thiệt mình
Nhân nào thì qủa nấy sinh 
Xưa nay Trời Đất công minh vô cùng ... 


Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment