Saturday, July 23, 2016

CỔ LAI HY


CỔ LAI HY


Bước vào thất thập cổ lai hy
Có lạ chi đâu, chẳng khác gì
Cũng cuốn vở xưa, ngòi bút ấy
Vẫn tình tự cũ, trái tim ni
Quê hương luôn ước ngày quang phục
Dân tộc hằng mong phút diệu kỳ
Nổi trống Diên Hồng xoay thế cuộc
Cơ Trời vận nước lẽ huyền vi ...


Ngô Minh Hằng
No comments:

Post a Comment