Friday, July 1, 2016

HÓA GIANG GIỤC GIÃ LỜI THỀ
HÓA GIANG GIỤC GIÃ LỜI THỀ

   *

Tây Nguyên, thương quá Tây Nguyên
Ôi, Tây Nguyên bị bạo quyền giết tươi !
Nam Quan, Bản Giốc mất rồi
Nay Tây Nguyên lại bị người bằm tan
Đã đau dưới ách bạo tàn
Còn hờn thêm bởi ngoại bang, cộng Tàu
Rừng Tây Nguyên ngậm ngùi đau
Người Tây Nguyên mắt nhìn nhau lệ tràn
Tây Nguyên, máu, thịt Việt Nam
Sao đem độc dược, cường toan tưới vào ?
Cây  xanh gục xuống nghẹn ngào
Đất nâu vỡ mạch, máu trào oan khiên
Vì ai ? – Phải chính bạo quyền
Rước Tàu cộng đến Tây Nguyên tung hoành ?
Tây Nguyên nước ngọt cây lành
Trong tay tàn ác, biến thành cường toan
Rồi đây độc chất tràn lan
Giết dân, xương thịt Việt Nam từng người
Đau thương thêm nữa cho đời
Nỗi đau niềm hận, kêu Trời, Trời xa !
  *
Tây Nguyên, người cướp của ta
Mà ta nuốt nhục bỏ qua sao đành ?!
Hãy xin nào chị, nào anh
Đứng lên nhập cuộc đấu tranh, giữ nhà!
Đứng lên đòi lại sơn hà
Đấy là nghĩa vụ, đấy là nhân luân
Nếu ta  vuốt mặt, an thân
Thì quê sẽ mất từng phần, tang thương !
Nào đâu Nguyễn Huệ, Trưng Vương
Xin vì tổ quốc, viết chương sử vàng
Ta ơi, Bản Giốc Nam Quan
Tây Nguyên, lãnh hải Việt Nam, đòi về !!!
    *
Hóa Giang  giục  giã lời thề
Hồn thiêng sông núi hướng về Tây Nguyên !!

   *
Ngô Minh Hằng
2009

No comments:

Post a Comment