Wednesday, December 4, 2019

TU ???


Cảm tác khi xem youtube thời 63-67 ở VN, sư sãi xuống đường biểu tình làm loạn chống đối lại chính phủ VNCH làm lợi cho VC, dẫn đến ngày 30/4/75, xô quê hương,dân tộc vào hoạ vong nô. Tu hay làm loạn thế này ? Không lo kinh kệ, chỉ hay xuống đường Làm cho xã hội nhiễu nhương Và làm đất nước máu xương chất chồng Giúp cho Việt cộng thành công Miền Nam chúng chiếm dễ không một ngày Rồi hơn bốn chục năm nay Chùa chiền cộng phá, sư thày cộng giam Cộng đưa Hồ tặc lên bàn Ngồi chung với Phật, sư ngoan, không phiền Quốc doanh hóa khắp chùa chiền Không còn nữa, vẻ tôn nghiêm Phật đường Chùa thành ra chốn hý trường Vui chơi, lừa bịp, phô trương, bạc tiền Nếu xưa, sư chẳng tham quyền Không vu đàn áp, không siêng biểu tình Thì nay quê chẳng điêu linh Nước dân vẫn được thanh bình, đúng không? Liên Trì chẳng bị phá tung Phật không bị bắt ngồi chung với Hồ Hỏi ai phản phúc mưu mô Để nay sông núi, cơ đồ tan hoang ? Tu mà vọng ngữ, dối gian Vu người đàn áp để tan sơn hà Đến nay Việt cộng cùm tra Lại im thin thít, thế là làm sao? Tinh thần Vô Úy đâu nào Ai làm đất nước, đồng bào trầm luân ? Tu mà làm hại chúng dân Làm dơ cửa Phật thì cần tẩy chay !
Ngô Minh Hằng


- NGU DỐT LỚN NHẤT CỦA ĐỜI NGƯỜI LÀ SỰ DỐI TRÁ

- KHÔNG DỐI TRÁ NÀO BỀN
- KHÔNG SỰ THẬT NÀO MAI MỘT

- MỘT SỰ THẤT TÍN - VẠN SỰ BẤT TIN

- NÓI THẬT MẤT LÒNG

No comments:

Post a Comment