Saturday, February 16, 2013

HUYỀN TRÂN


HUYỀN TRÂN


Huyền Trân... Công Chúa Huyền Trân
Hai châu Ô - Lý, một thân liễu đào
Mộng lòng gởi lại chiêm bao
Ghé vai, nghĩa cả đi vào sử xanh
Vì dân hơn vị chính mình
Tình quê hương đặt trước tình tư riêng
Phục thay một mảnh thuyền quyên
Trái tim nhi nữ có nguyên sơn hà ...
Gương xưa có thẹn không mà
Sao nay ai cắt nước ra cống Tàu
Để mà vàng bạc chia chau
Quyền cao chức trọng cưỡi đầu muôn dân ?
Giang sơn, từng tấc, từng phân
Do bao xương máu góp phần ngàn xưa
Đã không vun quén cõi bờ
Còn đem đổi chác, bán mua cùng người !
Sử xanh, tội ấy tầy trời
Với dân, với nước, với đời xưa sau

Nhìn sâu mọt, cõi lòng đau
Hỡi ai xót nước xin mau giữ nhà ...
Kẻo xong Quan-Giốc, Hoàng Sa
Giặc dâng Tàu trọn sơn hà mất thôi !
Huyền Trân Công Chúa ...nàng ơi
Ngàn thu sách sử, bao người Huyền Trân ???


Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment