Tuesday, March 21, 2017

HOAN HÔ ÔNG PHÓ

 
HOAN HÔ ÔNG PHÓ

Hoan hô Ông Phó Chủ Tịch Cộng Đồng San Jose Vũ Huynh Trưởng
 
 
Nhìn ông đuổi bọn cờ sao
Không cho phép chúng lẫn vào, khuấy hôi
Rõ ràng, quyết liệt từng lời
Cuối cùng, chúng phải vội rời mà đi
Hoan hô ông Phó thiệt chì
Quốc gia, cộng sản ông thì phân minh
Ước gì các cộng đồng mình
Muôn người như một, Ba Đình phải tan !
Hoan hô sự việc Ông làm 
Tấm gương trung chính ngàn vàng sánh đâu !!! 
 

Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment