Tuesday, May 23, 2017

CHỐNG CỘNG …CHỐNG CỘNGChống cộng thời nay ngộ thí bà
Cộng kêu TỪ THIỆN, nộp đô la
Cộng sai VẸM HÁT, đi coi hát
Cộng hét THIÊN TAI, vội gởi quà
Thấy bọn NẰM VÙNG không dám đập
Gặp bày NGHỊ QUYẾT lại cho qua
Cộng xây PẮC PÓ, về du lịch !
Chống cộng ???…ai là cộng rứa ha ???


Ngô Minh Hằng

Chú thích:
 Nghị quyết 36: VC nhắm vào những mặt thiết yếu để đánh gục đối thủ:
 văn hoá, nghệ thuật, chính trị, kinh tế, tôn giáo, tình cảm .....
No comments:

Post a Comment