Saturday, December 31, 2016

ĐÙA DAI !!! - Biếm thi THA HƯƠNG
ĐÙA DAI !!!
Nhân nghe tin ngài Ton Ton Obama cho rằng nếu hiến pháp cho ứng cử, ngài sẽ  dễ dàng thắng cử kỳ Tổng Thống thứ ba. Tặng chú Obama và những bác Diệt Lam có nòng ủng hộ chú ấy.Chèn ui, này chú Ba Ma
Tám năm dân lạ chú à?  đùa dai !!!
Tám năm ấy hỏi ai chẳng biết
Ton nổi danh quái kiệt nước ngoài
Lưng khom, đầu cúi Ton ...oai
Ton Ton kiểu ấy chưa ai bao giờ !!!
Ton trị nước hững hờ việc nước
Benghazi nào được Ton care  (1)
Mặc cho đại sứ chết nè
Ton đi kiếm phiếu ông nghè kỳ hai !
Việc quốc sự thì ngài quờ quạng
Nhưng đi chơi, binh bạn thì chăm
Bạn ngài, cảnh sát hỏi thăm 
Thì ngài hoảng hốt la ầm Trắng - Đen ! (2)
Gia đình ngài lại quen nghỉ mát
Tiền thuế dân vô hạn, cứ xài !
Tám năm ai sướng bằng ngài
Nên ngài ước được... nối dài ...kỳ ba !!!
Tám năm Ton làm nhoà nước Mỹ
Chệt coi Ton có ký nào đâu
Dzua Phi nối gót dzua Tàu
Mắng Ton tệ hại những câu khinh thường
Dzua Nga cũng tinh tường phẩm chất
Nên chàng ta nói thật ra rằng
Hacker ??? đưa chứng làm bằng
Còn không thì chớ nói năng, Câm Mồm !
Ton chẳng nhục, hùng hồn Ton nổ
Rằng dễ dàng Ton đỗ kỳ ba !
Nếu như ứng cử, Ton ra
Thì Ton lại đậu nóc tòa Bạch Cung


Ơi Ton, Ton lói nạ nùng 
Tám năm chưa đủ "nẫy nừng" Ton sao ?
Ton nhìn lại thử đi nào
Tám năm đất nước hư hao những gì ?
Thôi Ton, Ton hết nhiệm kỳ
Lặng im mà xuống ngôi đi Ton à
Xuống cho êm ả Ton nha
Đáng thương, Ton dám ba hoa , tự hào !!!


Tha Hương

No comments:

Post a Comment