Thursday, October 22, 2015

RỬA HỜN NÚI SÔNG


RỬA HỜN NÚI SÔNG
(gởi các bậc trượng phu cùng tuổi trẻ Việt Nam trong và ngoài nước)Nghìn năm dưới ách giặc Tàu
Việt Nam một thuở nát nhàu, đau thương
Sưu cao thuế nặng trăm đường
Ngọc châu, thăm thẳm đại dương, bắt tìm!
Hiểm nguy đáy biển, lòng đêm
Xác nuôi bụng cá, xương chìm sóng xô
Rừng sâu, lá phủ hoang mồ
Ngà voi một chiếc, xác khô trăm người!
Nghìn năm đô hộ, than ôi
Niềm đau kể đến muôn đời,còn đau...
Thế mà không tấc đất nâu
Mất vào tay bọn giặc Tàu dã man!
*
Nhưng nay, đất nước Việt Nam
Ai đem Bản Giốc, Nam Quan cống Tàu???
Ai làm máu chảy biển sâu
Mấy ngàn hải lý bỗng đâu về người??!!
Vết dao ai chém ngang đời
Để dân tộc Việt ngất trời tang thương???
Ai rằng giải phóng quê hương
Nhà tù lại mọc bốn phương giam người!
Tự do ai hát ru đời
Nhưng khuôn đúc cả tiếng cười trẻ thơ!
Hòa bình, ai sống đời mơ
Mà dân, đời sống xác xơ đau buồn
Hỡi ai xót cội thương nguồn
Xin đem chính nghĩa rửa hờn núi sông!!!Ngô Minh Hằng

No comments:

Post a Comment