Saturday, October 10, 2015

TRỜI ĐẤT CÔNG MINH

TRỜI ĐẤT CÔNG MINH


Phút giây mình đối diện mình

Mới hay Trời Đất công minh vô cùng
Dù cho đến mấy gian hùng
Cũng không thoát khỏi một khung lưới Trời
Lấy tâm mà xử với người
Tạo chi nghiệp dữ cho đời chìm sâu!
Cuồng ngôn vọng ngữ tốt đâu
Thánh thần ghi chép mọi câu gian tà
Đừng theo lối qủi đường ma
Giấy nào gói lửa được mà dối gian
Tâm xà khẩu Phật, vu oan
Có làm mình đẹp, có làm mình hay ?
Khi mà quả báo đến ngày
Hối chăng thì tội đã dày đã cao
Hãy tu một chút đi nào
Kẻo đây con cháu nghẹn ngào trả vay
Mặt trời là hướng Đông - Tây
Làm chi ngược ngạo mà bày Bắc - Nam !?
Sân si ác độc đường phàm
Cõi Tiên hay nẻo Thiên Đàng dễ sao ?
Hãy tu một chút đi nào
Phun người ngậm máu chỉ hao thiệt mình
Nhân nào qủa nấy nẩy sinh 

Xưa nay Trời Đất công minh vô cùng ... 


Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment