Tuesday, July 3, 2018

Hỏi LS Trần Kiều Ngọc....Chết Kiều ... Thơ Xướng - Họa Nguyễn Đạt - Tha Hương
Thơ Nguyễn Đạt:

HỎI LUẬT SƯ TRẦN KIỀU NGỌC VÀ THẾ LỰC ĐỨNG SAU LƯNG: CÒN TIẾP TỤC "CHỐNG ÁC MÀ KHÔNG CHỐNG CỘNG" KHÔNG ?


Bán nước cho Tàu: Cộng ác không ?
Có nên đoàn kết chống hay không ?
Sai đường lạc nẻo  kỳ ghê nhỉ
Há miệng mắc quai ngượng lắm không ?
Dân chúng biểu tình can đảm quá
Cầm quyền đàn áp độc tài không ?
Nguy cơ diệt chủng đang kề cận
"Chống ác mà không chống Cộng" không ?

Nguyễn Đạt
June 20, 2018HOẠ ĐÁP 

CHẾT KIỀU 

Bác Đạt hỏi gì cắc cớ không ?
Trả lời sao nổi, chết Kiều không !!!
Bảo NO thì lộ hàng gian nhé
Nói YES e lòi gốc cuội không ?
Chống ác “anh thư” la vẫn có
Diệt Hồ nữ quái hét là KHÔNG !
Sau lưng đảng bịp nào, ai biết

Chỉ biết nàng to MỘT SỐ KHÔNG !!!

Tha Hương
 21.6.2018


No comments:

Post a Comment