Tuesday, July 3, 2018

NGHỊ QUYẾT

 

NGHỊ QUYẾT
 
 

Trong cơn Tổ Quốc nguy nan
Quê hương đang bị Hán gian dâng Tàu
Đã không chia sẻ hờn đau
Đã không chống lại mưu sâu giặc Hồ
Đã không thương xót cõi bờ
Lại đi theo đảng đỏ cờ bất nhân
Nói lời phản nước lừa dân
Kinh doanh chính trị, thuộc phần hai mang
Chúng làm ô nhiễm diễn đàn
Phun dơ, bỏ lửa, vu gian đêm ngày
Bất lương xảo quyệt một bầy
Khen cho "đạo đức" những cây đảng trồng !
Bàn tay Bắc Pó chuyên hồng
Đảng sai đầu độc cộng đồng đó sao ?
Non sông đã dựng ba đào
Còn đem nghị quyết đánh vào đồng hương...
 
 
Ngô Minh Hằng
 

 

No comments:

Post a Comment