Tuesday, November 15, 2016

HỌA THƠ HỒ CHÍ MINH -

                                                    HỌA THƠ HỒ CHÍ MINH

VIẾNG ÐỀN KIẾP BẠCBác anh hùng tôi cũng anh hùng,
Tôi bác cùng chung nợ núi sông
Bác đuổi quân Nguyên vung kiếm bạc,
Tôi trừ giặc Pháp phất cờ hồng.
Bác đưa một nước qua nô lệ,
Tôi dắt năm châu đến đại đồng.
Bác có linh thiêng cười một tiếng,
Mừng tôi cách mạng sắp thành công.  

Hồ Chí Minh (?)


QUỐC TẶC

Quốc tặc mà xưng bá với hùng ?
Chính ngươi bán nước lại chia sông
Rước voi đạp mộ, đau con đỏ
Lạy Mác thờ Mao, tổn máu hồng !
Nay xác ngư dân chìm dưới biển
Xưa thây chiến sĩ rải trên đồng
Lưu manh, tàn ác, quân lừa bịp ...
Há dám to mồm, dám kể công !!!Ngô Minh Hằng

(?) Không chắc chắn tác giả bài xướng là của Hồ Chí Minh hay một người khác viết thay.

No comments:

Post a Comment