Saturday, November 12, 2016

XÁC ĐỊNH

 
XÁC ĐỊNH

*
Có gì là của mình không
Khi trên tổ quốc, non sông của người ?
Hỏi rồi, tôi lại bảo tôi
Đỉnh chung chi cũng phận Hời, nào hơn !
Huống hồ chỉ vị áo cơm
Quên đau thân phận, quên hờn quốc gia
Quên mình, nỗi nhục hôm qua
Quên ngày vuốt mặt tìm ra nước ngoài
Thoát vòng hỏa ngục trần ai
Lại xem thân phận lạc loài là vinh
Soi gương, tôi tự hỏi mình
Có nhìn thấy nét bất bình trong gương ?
Có nhìn thấy một quê hương
Thấy chăng dân tộc đau thương tội tình
Để mà góp dựng công trình
Cho dân, cho nước, cho mình về sau
Quê người, danh giá đến đâu
Vẫn không khỏi nhục vì câu ở nhờ
Việt Nam tô lại sắc cờ
Dẫu nghèo, nhưng đấy, cõi bờ của ta !

Ngô Minh Hằng


No comments:

Post a Comment