Saturday, April 15, 2017

CHÀO MỪNG CHIẾN THẮNG THÁNG TƯ ! Biếm thi THA HƯƠNG

Biếm thi THA HƯƠNG

ĐẢNG TA CHÀO MỪNG
CHIẾN THẮNG THÁNG TƯ !!!!!!
 


Chào mừng "chiến thắng" tháng tư
Đảng ta chưa biết treo cờ ở đâu
May cho đảng, anh Tàu ra lệnh
Lá cờ sao vận mệnh mỏng te
Nhưng này, Răng bảo Môi nghe
Cờ Môi chỉ đáng phủ "Tè" chệt non
Nếu Môi muốn sống còn dăm bữa
Hoặc một năm hay nửa tháng thì
Tè Tàu, Môi phủ nó đi
Kẻo Răng cắn nát còn gì đời Môi
Đảng nghe dạy, bồi hồi xúc động
Vội khua chiêng đánh trống thật giòn
Đảng ta "hồ hởi" lon ton
Đem cờ đến "ấy" chệt non thượng cờ !
Cờ an vị, đến giờ chào kính
Đảng nhà ta quan lính một bày
Dàn hàng nghiêm chỉnh đó, đây
Trước "GÌ" cô chệt, đưa tay...kính chào !
Chéo vải đỏ gắn sao vàng choé
Nằm tênh hênh mấp mé đầu thôn
Đảng ta coi thế mà khôn
Dựng cờ chiến thắng trên cồn ... hoan hô !!!

Ra anh nó chơi gồ, chơi ác
Hạ thằng em một phát thiệt ngầu
Tưởng cờ chiến thắng treo đâu
Hóa ra treo chỗ chị Tàu bảo treo !

Tha Hương
30.4.2010
 

No comments:

Post a Comment